Kiskedvencek adventje

eledeldiszkont.hu

A kosár üres!

Keresés

Keresés

Kategóriák

Kategóriák

Menü
Hírlevélre feliratkozás

Hírlevélre feliratkozás

Legújabb termékünk

Legújabb termékünk

YOYO Wellness eledel törpehörcsögöknek (1000 ml)

YOYO Wellness eledel törpehörcsögöknek (1000 ml)

570 Ft

royalcanin

Kiskedvencek adventje

2021. november 30.

Az eledeldiszkont.hu webáruház „Kiskedvencek adventje” néven játékot hirdet azon magánszemélyek részére, akik szeretnének részt venni egy játékos kihíváson az adventi időszak alatt.

A játékban bárki részt vehet, aki érvényes Facebook-profillal rendelkezik.

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: 2021. december 1-24.

 

A JÁTÉK MEGVALÓSULÁSÁNAK HELYE: az eledeldiszkont.hu Facebook-oldala (https://www.facebook.com/eledeldiszkont)

 

A JÁTÉK MENETE:

A Réva Kft., az eledeldiszkont.hu webáruház üzemeltetője (továbbiakban: Szervező) 2021. december 1-23. között minden nap 9:00 órakor megjelentet egy kérdést Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/eledeldiszkont). Az érvényes Facebook-profillal rendelkező magánszemélyek a feltett kérdésre az adott bejegyzés alatt kommentben vagy az eledeldiszkont.hu-nak Messenger üzenetet küldve megadhatják az általuk helyesnek ítélt választ.

A Szervező által meghirdetett játéksorsoláson történő részvétel feltétele az eledeldiszkont.hu „Kiskedvencek adventje” játékkal kapcsolatos poszt kedvelése (like-olása), valamint 2021. december 1. 9:00 óra és 2021. december 23. 18:00 óra között minden héten legalább 3 helyes válasz megadása az adott poszt alatt kommentben vagy Messenger-üzenetben.

A játékban történő részvétel díjmentes.

A játékban résztvevő magánszemély (továbbiakban: Játékos) által adott válasz, komment tartalmáért teljes jogi felelősség a Játékost terheli. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja.

Amennyiben a Játékos válasza beletartozik a Facebook Közösségi alapelveiben szereplő meg nem engedett tartalmak kategóriába, úgy válasza a Szervező által azonnal törlésre kerül.

A válaszadással a Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyertesként kisorsolásra kerül, úgy neve megjelenik a Szervező által, a nyereménysorsolás eredményéről készített Facebook-bejegyzésben. A Játékos vállalja továbbá, hogy az eledeldiszkont.hu promotálása céljából a játékban való részvétel nyilvános szerepléssel járhat.

 

NYEREMÉNYSORSOLÁS ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS:

A nyereménysorsolásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

  • 1. heti sorsolás: 2021. december 5. (vasárnap) 19:00 óra

(A 2021. december 1-5. között megjelent kérdésekre 2021. december 1. 9:00 óra és 2021. december 5. 18:00 óra között leadott válaszok beküldői között kerül kisorsolásra egy 5.000 Ft értékű eledeldiszkont.hu Ajándékutalvány.)

Eredményhirdetés: 2021. december 5. (vasárnap) 20:00 óra az eledeldiszkont.hu FB-oldalán

 

  • 2. heti sorsolás: 2021. december 12. (vasárnap) 19:00 óra

(A 2021. december 6-12. között megjelent kérdésekre 2021. december 6. 9:00 óra és 2021. december 12. 18:00 óra között leadott válaszok beküldői között kerül kisorsolásra egy 5.000 Ft értékű eledeldiszkont.hu Ajándékutalvány.)

Eredményhirdetés: 2021. december 12. (vasárnap) 20:00 óra az eledeldiszkont.hu FB-oldalán

 

  • 3. heti sorsolás: 2021. december 19. (vasárnap) 19:00 óra

(A 2021. december 13-19. között megjelent kérdésekre 2021. december 13. 9:00 óra és 2021. december 19. 18:00 óra között leadott válaszok beküldői között kerül kisorsolásra egy 5.000 Ft értékű eledeldiszkont.hu Ajándékutalvány.)

Eredményhirdetés: 2021. december 19. (vasárnap) 20:00 óra az eledeldiszkont.hu FB-oldalán

 

  • Fődíj sorsolása: 2021. december 23. (csütörtök) 19:00 óra

(A 2021. december 1-23. között megjelent kérdésekre 2021. december 1. 9:00 óra és 2021. december 23. 18:00 óra között leadott válaszok beküldői között kerül kisorsolásra egy 20.000 Ft értékű eledeldiszkont.hu Ajándékutalvány.)

Eredményhirdetés: 2021. december 24. (péntek) 10:00 óra az eledeldiszkont.hu FB-oldalán

A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás használatával zajlik.

A játék független a Facebook-tól.

 

DÍJAZÁS:

A sorsolásokon kisorsolt nyertesek a nyereményüket ajándékutalvány formájában kapják meg, melyet a Szervező elektronikus úton küld el a nyerteseknek.

  • 1. heti sorsolás nyereménye: 5.000 Ft értékű eledeldiszkont.hu ajándékutalvány
  • 2. heti sorsolás nyereménye: 5.000 Ft értékű eledeldiszkont.hu ajándékutalvány
  • 3. heti sorsolás nyereménye: 5.000 Ft értékű eledeldiszkont.hu ajándékutalvány
  • Fődíj: 20.000 Ft értékű eledeldiszkont.hu ajándékutalvány

A nyertesek nevét a Szervező az eledeldiszkont.hu Facebook-oldalon teszi közzé. A nyerteseket a Szervező elektronikus üzenet formájában értesíti.

A díjakhoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a nyereményjáték szellemével, céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett Játékost a „Kiskedvencek adventje” nyereményjátékból indoklás nélkül kizárja.


A nyereményjáték témája: „Kiskedvencek adventje” nyereményjáték

A nyereményjáték szervezője: Réva Kft., az eledeldiszkont.hu webáruház üzemeltetője

A nyereményjáték időtartama: 2021. december 1. - december 24.

 

Kellemes szórakozást és sok sikert kívánunk!

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS
A „KISKEDVENCEK ADVENTJE” NYEREMÉNYJÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL

A Réva Kft. (a továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
Név: Réva Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szilfa u. 8.
Honlap: https://www.eledeldiszkont.hu/
E-mail cím: reva@gmail.hu
Telefonszám: +36 (30) 218 3637
Társaság képviselője: Kovács István Roland

NYEREMÉNYJÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság „Kiskedvencek adventje” c. nyereményjátékot hirdetett, melynek során a Társaság által feltett napi kérdésekre a választ elektronikus úton a Társaság Facebook-oldalán kommentben vagy Messenger üzenetben várja.
A beérkezett válaszok közül a Társaság https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás használatával választja ki a nyerteseket. A nyertesek nevét a Társaság közzéteszi Facebook-oldalán.
A nyeremények átadása elektronikus úton történik.

Az adatkezelés célja:
Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kihirdetése.

Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Kezelt adatok köre:
Játékos neve

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:
A Társaság az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaság, úgy Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A pályázattal érintett kommunikációs kampány lezárultát követő egy évig.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
- kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
- élhet adathordozhatósághoz való jogával.

***

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Társaság részére. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

***

A nyereményjáték során adott válasz beküldésével Ön kijelenti, hogy a Társaság „Kiskedvencek adventje” nyereményjátékról szóló adatvédelmi tájékoztatóját és folyamatleírását megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, az adatkezeléshez hozzájárul.


További termékeink


PANZI Aquaplant és CO2 tabletta (10 db)

PANZI Aquaplant és CO2 tabletta (10 db)

570 Ft

bővebben ›
PANZI Rágcsáló Koktél (50 ml)

PANZI Rágcsáló Koktél (50 ml)

405 Ft

bővebben ›
FLEXI New Comfort (S) zsinóros automata póráz (3 m)

FLEXI New Comfort (S) zsinóros automata póráz (3 m)

4.590 Ft

bővebben ›
TRIXIE Valériánás párna macskáknak (45721)

TRIXIE Valériánás párna macskáknak (45721)

590 Ft

bővebben ›
ANIMONDA Dental Sticks Maxi cukormentes jutalomfalat (165g)

ANIMONDA Dental Sticks Maxi cukormentes jutalomfalat (165g)

870 Ft

bővebben ›
TRIXIE Szív juttából macskáknak (40783)

TRIXIE Szív juttából macskáknak (40783)

495 Ft

bővebben ›

Felhasználási feltételek

: Verdana, sans-serif;">A felső menüsorokban található linkekre klikkelve megtekintheti az áruházhoz kapcsolódó alapvető tudnivalókat: céginformációk, ÁSZF, Ügyfélszolgálati elérhetőségek, termékinformációk. A bal felső sarokban található "eledeldiszkont" logóra kattintva minden esetben visszatérhet a főoldalra. A bal oldali oszlopban a kereső és a kategóriák linkjei, valamint a hírlevélre történő feliratkozás lehetősége található. A középső oszlopban az újdonságaink és az akció...
tovább »

Szállítás és garancia


Kérjük, rendelése megkezdése előtt olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és a használat szabályait az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása érdekében.

A webáruház használatával, regisztrációval vagy megrendelés elküldésével Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit, és tudomásul veszi az Adatvédelmi tájékoztatóban és az El&aacu..
tovább »

© 2015 eledeldiszkont.hu - Minden jog fenntartva! Online Vitarendezés

Cards Cards Árgép